Doorgaan naar artikel

Algemene voorwaarden

29 december 2021

Algemene voorwaarden Internet On Demand

 

1. Algemeen

1.1 Tempus Nexus BV (handelend onder de handelsnaam Internet On Demand) is gevestigd in Drunen en is bij de KvK bekend onder nummer 69470936. Waar in deze algemene voorwaarden en/of in onze uitingen gesproken wordt over ‘wij’, ‘we’, ‘onze’ en ‘de Onderneming’ bedoelen we de onderneming Tempus Nexus BV (verder: Internet On Demand), zoals nader bepaald in de overeenkomst.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Onderneming en haar klanten en op alle aanbiedingen die de Onderneming doet. De voorwaarden zijn opgenomen op de website van Internet On Demand (www.internetondemand.nl) maar mocht je een exemplaar willen ontvangen, stuur ons dan een mail (contact@internetondemand.nl) en we sturen je deze kosteloos toe.

1.3 Door het plaatsen van een order/bestelling geef je aan dat je met deze algemene voorwaarden akkoord gaat. We zullen deze algemene voorwaarden zo nu en dan aanpassen en het is daarom verstandig geregeld op onze website naar de meest recente algemene voorwaarden te kijken. Bovenaan deze pagina kun je zien wanneer ze voor het laatst zijn gewijzigd.

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de klant nadrukkelijk uitgesloten.

1.5 Wij garanderen dat het Product / de Dienst beantwoordt aan de eisen die redelijkerwijs aan het Product /de Dienst gesteld mogen worden. Hiermee bedoelen we dat je wanneer je gedurende de huurperiode een of meerdere SIMs bij ons afneemt (al dan niet in combinatie met hardware, bv een hotspot of een router), je ook een actieve dataverbinding via de SIM of SIMs van ons mag verwachten. Er blijven natuurlijk bepaalde dingen buiten onze invloed, zie bijvoorbeeld ook artikel 9 Overmacht van deze algemene voorwaarden.

1.6 Met ‘afnemer’ of ‘klant’ wordt de rechtspersoon bedoeld die bij het sluiten van de overeenkomst deze voorwaarden heeft geaccepteerd, dus de rechtspersoon op wiens naam de order/bestelling is geplaatst.  Waar ‘jij’, ‘je’ of ‘u’ staat, wordt ‘afnemer’ of ‘klant’ bedoeld.

1.7 Met ‘gebruiksperiode’ wordt die periode bedoeld die door jou bij de bestelling is opgenomen voor het gebruik van de Producten. De eerste dag van de gebruiksperiode begint om 0:00 uur en de laatste dag eindigt om 23:59 uur. De gebruiksperiode kan ook onbepaald zijn waarmee wordt bedoeld dat de SIM voor onbepaalde tijd wordt afgenomen en bij aanvang van het gebruik van de SIM de einddatum nog niet bekend is.

1.8 Onder ‘producten’ verstaan wij de door jou van ons afgenomen spullen. Dit zal meestal bestaan uit een of meerdere SIMs al dan niet in combinatie met hardware (hotspot, router, kabels, snoeren, opladers, etc). De SIMs die wij leveren zijn zgn. data only SIMs. Dat wil zeggen dat onze SIMs alleen gebruikt kunnen worden voor het verzenden en ontvangen van data. Onze SIMs zijn dus niet geschikt voor het voeren van reguliere telefoongesprekken en/of het verzenden van SMS-berichten. Nummerportering en nummerbehoud zijn dan ook niet mogelijk en bij beëindiging van de Overeenkomst komen eventuele telefoonnummers te vervallen.

1.9 De Producten worden door jou gehuurd van de Onderneming en deze Producten zijn dan ook eigendom van de Onderneming. Wanneer je Producten van ons koopt, blijven deze ons eigendom totdat alle betalingen met betrekking tot de koop van de Producten volledig door ons ontvangen zijn. Je garandeert dat je de Producten niet zal misbruiken en er netjes mee zal omgaan. Onder misbruik valt bijvoorbeeld het gebruik van de Producten in een ander land / andere landen dan waarvoor deze zijn afgenomen, het niet op een droge en schaduwrijke veilige plek bewaren en neerzetten van de Producten, de Producten niet zoals aangegeven in de overeenkomst en handleiding gebruiken en aansluiten of de Producten veranderen, openmaken of op een andere manier misbruiken.  Voor jouw veiligheid: misbruik kan ook leiden tot kortsluiting, oververhitting, brand, schade aan andere apparatuur of andere gevaarlijke situaties.

1.10 Je staat er voor in dat je alle mogelijke voorzorgsmaatregelen neemt eventuele pin- en PUK-codes te beschermen tegen verlies, diefstal en/of beschadiging en je bent zelf verantwoordelijk voor onbevoegd gebruik. Je stelt ons direct op de hoogte in geval van diefstal of verlies van de SIM-kaart.

2. Betaling, levering en retournering

2.1 Mocht je met ons een contract hebben gesloten voor het gebruik van een of meerdere SIMs, vaak gedurende een langere periode of zelfs voor onbepaalde tijd, dan gelden voor betaling van de met het gebruik van de SIM of SIMs gemoeide kosten de afspraken die hierover in het contract zijn opgenomen.

2.2 Aan de leveringsplicht van de Onderneming zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra door de Onderneming de afgenomen Producten één keer op het door jou aangegeven adres zijn aangeboden. Met aangegeven adres bedoelen we het adres dat je schriftelijk hebt doorgegeven voor de bezorging van de afgenomen Producten.

2.3 Mocht je bij ons alleen een of meerdere SIMs hebben afgenomen, dan hoef je die na afloop van de Gebruiksperiode niet te retourneren. Jij staat ervoor in dat je na afloop van de Gebruiksperiode de afgenomen SIM of SIMs op een veilige manier zal vernietigen. Wij staan ervoor in dat de SIM of SIMs worden gedeactiveerd.

2.4 Mocht je bij ons behalve een SIM ook andere Producten hebben afgenomen, dan dien je deze na afloop van de gebruiksperiode direct aan ons te retourneren. Zie voor verdere informatie hieromtrent artikel 11.3

3. Prijzen, dataverbruik en oneigenlijk gebruik

3.1 Wanneer je Producten hebt besteld (beide partijen hebben een overeenkomst ondertekend en/of je hebt onze Producten online of offline van ons afgenomen), liggen de afgesproken prijzen vast, behoudens het bepaalde in artikel 3. Wat zou kunnen gebeuren is dat er van overheidswege onvoorzien toeslagen of belastingverhogingen worden doorgevoerd. Dergelijke wijzigingen kunnen wij niet voor onze rekening nemen en zullen we aan je moeten doorbelasten.

3.2 Wij zijn zorgvuldig met het communiceren van onze prijzen. Toch is niet uit te sluiten dat er ergens een foutje insluipt, zowel in jouw nadeel als in jouw voordeel. Dat is niet de bedoeling en we zullen dit zo snel mogelijk corrigeren. Laat het ons ajb binnen dertig dagen na factuurdatum weten als je ergens iets tegenkomt dat niet klopt. Na die dertig dagen nemen we klachten over teveel of onterecht in rekening gebrachte bedragen niet meer in behandeling. Aan fouten en verschrijvingen kun je ons niet houden.

3.3 Alle prijzen zijn in Euro’s. Of prijzen inclusief of exclusief BTW zijn, staat altijd duidelijk aangegeven.

3.4 Als je bij ons een of meerdere SIMs afneemt, zit daar onbeperkt data bij gedurende de periode dat je de SIM of SIMs afneemt. Met onbeperkt data bedoelen we dat wij niet met data-bundels werken en ook geen aparte fair-use policy hanteren. Je kunt de SIM gewoon gebruiken zonder dat je bang hoeft te zijn dat de verbinding met het internet onverwacht wordt geblokkeerd en/of dat de snelheid van de verbinding onverwacht veel trager wordt (actief wordt ‘geknepen’).

3.5 Ondanks dat we onbeperkt data aanbieden, voeren wij wel een zgn. don’t push it policy. Deze policy houdt in dat wij van je verwachten dat je de SIM/SIMs ‘verstandig’ gebruikt en de SIM/SIMs niet heel zwaar belast. Voorbeelden van hele zware belasting zijn het (bijna) continu streamen van beelden (bv camera / Netflix) en het (bijna) continu down- of uploaden van zware applicaties en/of content (bv via bit-torrents). De SIMs die wij gebruiken zijn niet geschikt of bedoeld voor het uploaden van grote hoeveelheden data. Ook is het niet toegestaan de producten of diensten op een manier te gebruiken dat (a) sprake is van kunstgrepen of manipulatie waardoor de integriteit van het netwerk in gevaar wordt gebracht en/of (b) er een onevenredige belasting van het netwerk ontstaat.

3.6 Wanneer wij en/of de netwerk operator die de SIM/SIMs heeft verstrekt van mening is (zijn) dat er te veel data gebruikt wordt, zullen we contact met je opnemen om dit te bespreken. Mocht je uiteindelijk niet in staat of bereid te zijn om het dataverbruik binnen acceptabele grenzen terug te brengen, dan kan dit leiden tot de-activeren van de SIM of SIMs die je van ons in gebruik hebt. Uiteraard is dit een stap die we niet willen zetten en we vertrouwen er dan ook op dat we in gezamenlijk overleg tot een oplossing kunnen komen die voor alle betrokken partijen werkbaar is.

3.7 Alle kosten die gemaakt worden en schade die we lijden door oneigenlijk gebruik van onze Producten brengen we bij je in rekening. We zijn het erover eens dat de afgesproken tarieven beschouwd worden als een alternatief tarief zoals bedoeld in de EU roaming regulering. Zoals onder 1.8 vermeld, zijn onze SIMs data only SIMs, alleen geschikt voor het verzenden en ontvangen van data. Elk ander gebruik van de SIM is dan ook niet mogelijk en niet toegestaan en valt binnen de definitie van oneigenlijk gebruik.
Onder oneigenlijk gebruik verstaan wij verder o.a.

  • Het gebruik van de SIM in een ander land en op een ander netwerk dan het land / de landen en netwerk(en) waarvoor je de SIM hebt afgenomen;
  • het gebruik van de SIM voor activiteiten die door de netwerk operator en/of bij wet verboden zijn in het land waarin die activiteiten worden uitgevoerd;
  • het up- of downloaden of bezoeken van onrechtmatige, onzedelijke, lasterlijke of opruiende content of berichten;
  • het gebruiken van de SIM anders dan in een CE-gecertificeerd toestel dat geschikt is om gebruikt te worden op het netwerk van de netwerk provider. Indien uit onderzoek door de netwerkoperator blijkt dat klachten met betrekking tot de werking van de SIM niet te wijten zijn aan het netwerk, dan kunnen gebruikers verplicht worden het toestel ter controle aan ons en de netwerk provider aan te bieden. Indien de Onderneming of de netwerk provider vaststelt dat het toestel van de gebruiker niet CE-gecertificeerd is en de goede werking van het netwerk verstoort, is de Onderneming gerechtigd de betreffende SIM-kaart onmiddellijk buiten werking te stellen; 
  • enig ander gebruik dat de belangen van de Onderneming schaadt.

4. Gegevensbeheer

4.1 Als je een bestelling plaatst bij de Onderneming, dan worden je gegevens opgenomen in ons klantenbestand. Wij houden ons aan de Algemene verordening persoonsgegevens en wij zullen je gegevens niet verstrekken aan derden tenzij in de overeenkomst anders is bepaald of tenzij jij daar toestemming voor hebt verleend. Zie ook de Privacy Policy op onze website www.internetondemand.nl

4.2 Wij respecteren de privacy van onze klanten en de gebruikers van de website en zorgen voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens.

5. Garantie en beschikbaarheid

5.1 Je bent verplicht de geleverde Producten bij ontvangst direct goed te controleren op defecten en volledigheid. Als bij ontvangst blijkt dat de geleverde Producten verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, laat dat dan meteen weten via een email aan contact@internetondemand.nl We zullen dan in overleg met jou zorgen voor een oplossing.

5.2 Op onze website www.internetondemand.nl kun je zien waar onze providers data dekking bieden. Let wel, dit is indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. We kunnen niet garanderen dat de data dekking in de aangegeven gebieden daadwerkelijk altijd goed is. Zie ook artikel 9 Overmacht. Als volgens het dekkingsoverzicht van onze providers in het gebied waar je de dataverbinding gebruikt een goede dekking zou moeten zijn en je kan desondanks geen of nauwelijks gebruik maken van het Product door storingen of slechte dekking, stuur dan zo snel mogelijk een email naar contact@internetondemand.nl. We kunnen de dekking niet verbeteren of ook storingen niet verhelpen maar we zullen wel bekijken hoe we je tegemoet kunnen komen. Reclameer je pas na verloop van tijd of zelfs na afloop van de gebruiksperiode, dan kunnen we niets meer voor je betekenen.
Let wel, onze maximale aansprakelijkheid voor het niet of slecht beschikbaar zijn van de dataverbinding om welke reden dan ook is nooit meer dan het bedrag waarvoor je het Product hebt afgenomen. Zie ook artikel 10 Aansprakelijkheid.

6. Aanbiedingen

6.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

6.2 Een mens een mens, een woord een woord. Om echter discussies te voorkomen zijn mondelinge afspraken en toezeggingen pas bindend nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.

6.3 Als je een keer een aanbieding hebt gehad, betekent dat niet automatisch dat je daar een volgende keer weer recht op zou hebben.

6.4 Om misverstanden te voorkomen, zijn we graag duidelijk.  Daarom zijn aanvullingen, wijzigingen en/of verdere afspraken slechts van kracht wanneer zij schriftelijk zijn overeengekomen.

7. Overeenkomst

7.1 Een overeenkomst tussen jou en ons komt tot stand nadat we beide een overeenkomst voor de levering van onze Producten hebben ondertekend of, mocht je een losse SIM via een van onze online of offline kanalen hebben afgenomen, nadat je voor deze bestelling hebt betaald.

7.2 Wij behouden ons het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren. Je zult hiervan door ons via een email op de hoogte worden gebracht en wij zullen het geld dat door jou eventueel al is betaald, terugbetalen.

8. Afbeeldingen en specificaties

8.1 Alle afbeeldingen, foto’s, video’s en tekeningen op onze website zijn slechts illustratief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Ook kunnen zij geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9. Overmacht en uitgesloten oorzaken

9.1 We doen echt onze best om de overeenkomst van onze kant na te komen maar ook wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien wij de overeenkomst niet kunnen nakomen als gevolg van overmacht of zaken die buiten onze invloed liggen.

9.2 Onder overmacht en andere uitgesloten oorzaken wordt verstaan elke vreemde oorzaak en elke omstandigheid die ons redelijkerwijze niet kan worden aangerekend. Zaken als vertraging bij of wanprestatie door onze leveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in e-mail-verkeer, storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersproblemen, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer en gebreken in hulp- of transportmiddelen zijn hier voorbeelden van. In het bijzonder wordt onder overmacht de beschikbaarheid van dataverbindingen bedoeld. De beschikbaarheid van mobiele (data) netwerken of welke andere dataverbinding dan ook, alsmede de snelheid en de stabiliteit van deze netwerken, kunnen door ons niet worden gegarandeerd. Wij zijn dan ook in geen enkel geval aansprakelijk voor beperkingen of tekortkomingen in de dataverbindingen.

9.3 De Onderneming behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten. Verder zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen enkel geval zijn wij bij storingen in de dataverbinding als gevolg van overmacht en uitgesloten oorzaken, verplicht enige boete of schadevergoeding te betalen.

10. Aansprakelijkheid

10.1 De Onderneming is niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en welke schade dan ook, direct of indirect, ontstaan door het gebruik van de Producten of door het juist niet kunnen gebruiken ervan, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald. Als we je klacht terecht vinden, zullen we je naar onze keuze na ontvangst van de niet goed functionerende Producten kosteloos vervangende toesturen, of je (een deel van) het betaalde huurbedrag terugbetalen. Zoals al eerder gezegd, de Onderneming kan niet garanderen dat de dataverbinding altijd goed werkt en is maximaal tot het door jou betaalde huurbedrag aansprakelijk voor alle en iedere aanspraken van jou op grond van de overeenkomst.
In geval van oneigenlijk gebruik heb je sowieso geen enkele aanspraak.

10.2 Je bent zelf aansprakelijk voor alle schade en je zult de Onderneming vrijwaren van alle schade en aanspraken in verband met oneigenlijk gebruik van de Producten.

11. Bestellingen via website

11.1 Betaling & borg
Betaling van de door jou gehuurde Producten gebeurt altijd vooraf. Dat wil zeggen dat je de verschuldigde bedragen aan ons hebt betaald voordat wij je de gehuurde spullen zullen toesturen. De bestelling is pas definitief zodra betaling heeft plaatsgevonden. Wanneer je niet alleen een SIM maar ook andere hardware huurt (bv een hotspot of een router), brengen we je een borg van €150 in rekening. Dit doen we om eventuele schade en kosten met je te kunnen verrekenen. Jij gaat er mee akkoord dat wij alle eventuele schade of kosten die te maken hebben met de huur of het gebruik van de hardware, SIM en accessoires, verrekenen met deze borg. Wij zorgen ervoor dat (het restant van) de borg uiterlijk 1 week nadat wij alle gehuurde spullen van je retour hebben ontvangen aan je wordt uitbetaald.

11.2 Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad Producten strekt. Mochten wij je de Producten niet kunnen leveren dan laten we je dit zo snel mogelijk weten. Je krijgt dan uiteraard je geld terug.
Wij zorgen ervoor dat de door jou afgenomen Producten een paar dagen vóór aanvang van de Gebruiksperiode aan je worden verzonden. Je ontvangt hier een track & trace code van via de door ons gebruikte vervoerder. Bij de verzending houden we wat speling aan maar mocht de levering te laat worden bezorgd, dan kun je ons daar niet aansprakelijk voor houden. We zullen dan wel in overleg met je kijken naar een goede oplossing. Overigens doen we echt onze best voor je, maar je kunt geen rechten ontlenen aan de termijnen die op onze website of op andere uitingen staan.

11.3 Retournering
Na afloop van de Gebruiksperiode willen we alle Producten graag zo snel mogelijk terug zodat we er weer iemand anders blij mee kunnen maken. Dit geldt overigens niet wanneer je alleen een SIM of SIMs van ons hebt afgenomen. Deze zullen wij na afloop van de gebruiksperiode de-activeren waarna je de SIMs vernietigt en weg kunt gooien.
De andere Producten dien je de eerste werkdag na afloop van de Gebruiksperiode aan ons te retourneren. Mocht je dit pas later doen, dan hebben we het recht je extra huur in rekening te brengen. We verrekenen deze extra kosten met de borg.
*Voor het retourneren van de hotspot met accessoires gebruik je de meegeleverde retourenveloppe. Zorg ervoor dat je de hotspot, het hoesje en de overige accessoires allemaal los in de enveloppe stopt, zodat de enveloppe niet te dik wordt.
*Wanneer je een router en/of andere Producten hebt afgenomen dan zul je die zelf even goed moeten verpakken en als pakket versturen aan:
Internet On Demand 
Dillenburgstraat 2
5151 GL Drunen

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Utrecht.

 

Heb je nog geen account? Registreer je nu

Privacyverklaring

Je privacy is voor Internet On Demand van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we op de website InternetOnDemand.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt over de privacyverklaring, neem dan contact met ons op.

Afhandelen bestelling of verlenging van bestaande order

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst of een bestaande order verlengt, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens gebruiken om er voor te zorgen dat onze diensten en producten bij je worden afgeleverd. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens. Deze hebben wij nodig vanwege de transactie die we met je sluiten.

Contactformulier

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen m.b.v een contactformulier. Hiervoor gebruiken wij je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Nieuwsbrief

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. We vragen je hiervoor uitsluitend je e-mail adres te verstrekken. Onze e-mails zijn daardoor niet gepersonaliseerd (geen gebruik van voor- of achternaam) en daarmee niet herleidbaar naar jou als persoon. In de nieuwsbrief lees je nieuwtjes, aanbiedingen en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven je persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor het functioneren van onze website, het verwerken van je bestelling of als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Wij werken met bepaalde bedrijven samen bijvoorbeeld om je bestelling te kunnen afrekenen en verzenden. Deze partners kunnen dus je persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om jou te kunnen leveren wat je hebt gekocht. Op onze website zijn mogelijk social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren dus jij als gebruiker blijft anoniem.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan je te leveren. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal één jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Verder maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten:

  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben en uitleg wat we ermee doen
  • Het laten corrigeren van fouten
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • Intrekken van toestemming
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. 

Autoriteit Persoonsgegevens

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Internet On demand
Wegenbouw 17
3991 NG Houten
contact@internetondemand.nl
(+31) 085 047 0029